Tìm kiếm tin tức
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 01/2021
Ngày cập nhật 25/01/2021
Tháng đầu tiên của năm 2021 là thời điểm có hiệu lực của nhiều quy định liên quan đến các lĩnh vực khác nhau. Trong đó đáng chú ý là Quy định mới về tuổi nghỉ hưu và các trường hợp tinh giản biên chế; quy định được sử dụng pháo trong các dịp lễ Tết, cưới hỏi, sinh nhật; trường hợp xây nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép; không phải thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng; dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị nghiêm cấm; quy định về phòng cháy, chữa cháy; kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết 2025; Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức...
 

#

Tên văn bản

Ngày

LUẬT

1

 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của Quốc hội, số 56/2020/QH14

BH:10/06/2020

HL:01/01/2021

2

Luật Thanh niên của Quốc hội, số 57/2020/QH14

BH:16/06/2020

HL:01/01/2021

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng của Quốc hội, số 62/2020/QH14

BH:17/06/2020

HL:01/01/2021

4

Luật Đầu tư của Quốc hội, số 61/2020/QH14

 

BH:17/06/2020

HL:01/01/2021

5

Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 59/2020/QH14

 

BH:17/06/2020

HL:01/01/2021

6

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Quốc hội, số 58/2020/QH14

BH:16/06/2020

HL:01/01/2021

7

 

Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 54/2019/QH14

BH:26/11/2019

HL:01/01/2021

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội của Quốc hội, số 65/2020/QH14

BH:19/06/2020

HL:01/01/2021

9

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư của Quốc hội, số 64/2020/QH14

BH:18/06/2020

HL:01/01/2021

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, số 63/2020/QH14

BH:18/06/2020

HL:01/01/2021

NGHỊ ĐỊNH

1

Nghị định 146/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

BH:18/12/2020

HL:01/01/2021

 

2

Nghị định 131/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

 

BH:02/11/2020

HL:01/01/2021

 

3

Nghị định 134/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng

 

BH:15/11/2020

HL:01/01/2021

 

4

Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu

BH:18/11/2020

HL:01/01/2021

5

Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

BH:24/11/2020

HL:10/01/2021

 

6

Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

BH:27/11/2020

HL:11/01/2021

7

Nghị định 139/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

BH:27/11/2020

HL:15/01/2021

 

8

Nghị định 141/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số

BH:08/12/2020

HL:23/01/2021

THÔNG TƯ

1

Thông tư 09/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng

 

BH:21/10/2020

HL:01/01/2021

2

Thông tư 86/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thể thao thành tích cao

BH:26/10/2020

HL:01/01/2021

 

3

Thông tư 10/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2015/TT-NHNN ngày 18/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

BH:02/11/2020

HL:01/01/2021

 

4

Thông tư 87/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia

BH:30/10/2020

HL:01/01/2021

5

Thông tư 18/2020/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện

BH:12/11/2020

HL:01/01/2021

6

Thông tư 37/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

BH:13/11/2020

HL:01/01/2021

7

Thông tư 17/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

BH:12/11/2020

HL:01/01/2021

 

8

Thông tư 14/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

BH:16/11/2020

HL:01/01/2021

 

9

Thông tư 94/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 307/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền

BH:16/11/2020

HL:01/01/2021

 

10

Thông tư 92/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án

BH:13/11/2020

HL:01/01/2021

 

11

Thông tư 02/2020/TT-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc quy định chi tiết về trách nhiệm của Tòa án nhân dân trong hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án

BH:16/11/2020

HL:01/01/2021

 

12

 

Thông tư 04/2020/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ hòa giải viên

BH:16/11/2020

HL:01/01/2021

 

13

 

Thông tư 95/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

BH:16/11/2020

HL:01/01/2021

14

 

Thông tư 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

BH:13/11/2020

HL:01/01/2021

15

 

Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

BH:16/11/2020

HL:01/01/2021

16

 

Thông tư 03/2020/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết về trình tự nhận, xử lý đơn khởi kiện, đơn yêu cầu tại Tòa án và chỉ định hòa giải viên

BH:16/11/2020

HL:01/01/2021

 

17

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

BH:26/06/2019

HL:01/01/2021

 

18

 

Thông tư 15/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

BH:30/06/2020

HL:01/01/2021

 

19

 

Thông tư 63/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông

BH:19/06/2020

HL:01/01/2021

 

20

 

Thông tư 64/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường thủy nội địa của lực lượng Cảnh sát giao thông

BH:19/06/2020

HL:01/01/2021

 

21

 

Thông tư 26/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông

BH:23/09/2020

HL:01/01/2021

 

22

 

Thông tư 22/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định quản lý nhiên liệu tiêu thụ và phát thải khí CO2 từ tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng

BH:28/09/2020

HL:01/01/2021

 

23

 

Thông tư 100/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí và hướng dẫn về chế độ tài chính, thủ tục hải quan áp dụng tại các khu kinh tế, khu thương mại và công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu

BH:19/11/2020

HL:02/01/2021

 

24

 

Thông tư 142/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định nội dung và phương pháp tổ chức kiểm tra đánh giá nâng bậc trình độ kỹ năng nghề; cấp chứng chỉ kỹ năng nghề, điều kiện miễn kiểm tra đánh giá trình độ kỹ năng nghề đối với công nhân quốc phòng

BH:20/11/2020

HL:05/01/2021

 

25

 

Thông tư 102/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

BH:23/11/2020

HL:08/01/2021

 

26

 

Thông tư 103/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công

BH:26/11/2020

HL:10/01/2021

 

27

 

Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông

BH:24/11/2020

HL:11/01/2021

 

28

 

Thông tư 30/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại

BH:26/11/2020

HL:11/01/2021

 

29

Thông tư 14/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

BH:27/11/2020

HL:11/01/2021

 

30

 

Thông tư 101/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

BH:23/11/2020

HL:11/01/2021

31

 

Thông tư 37/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

BH:30/11/2020

HL:14/01/2021

 

32

 

Thông tư 06/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 và Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ

BH:10/12/2020

HL:15/01/2021

 

33

 

Thông tư 21/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa

BH:30/11/2020

HL:15/01/2021

 

34

 

Thông tư 12/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy định cơ sở vật chất trong thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 02 ngành, nghề: Cắt gọt kim loại; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

BH:27/11/2020

HL:15/01/2021

 

35

 

Thông tư 40/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại

BH:30/11/2020

HL:15/01/2021

 

36

 

Thông tư 31/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

BH:30/11/2020

HL:15/01/2021

 

37

 

Thông tư 08/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn việc tiếp nhận tài trợ, đóng góp, nhận ủy thác của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

BH:13/11/2020

HL:15/01/2021

 

38

 

Thông tư 20/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

BH:26/11/2020

HL:15/01/2021

 

39

 

Thông tư 09/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

BH:27/11/2020

HL:15/01/2021

 

40

 

Thông tư 30/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

BH:18/11/2020

HL:15/01/2021

 

41

 

Thông tư 15/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

BH:30/11/2020

HL:15/01/2021

 

42

 

Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng

BH:27/11/2020

HL:15/01/2021

 

43

 

Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế

BH:03/12/2020

HL:17/01/2021

 

44

 

Thông tư 39/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

BH:24/11/2020

HL:18/01/2021

 

45

 

Thông tư 43/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021

BH:04/12/2020

HL:18/01/2021

 

46

 

Thông tư 22/2020/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế

BH:02/12/2020

HL:20/01/2021

 

47

Thông tư 6/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

BH:02/12/2020

HL:20/01/2021

 

48

Thông tư 143/2020/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

BH:08/12/2020

HL:21/01/2021

49

Thông tư 44/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch

BH:07/12/2020

HL:22/01/2021

 

50

Thông tư 106/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực

BH:08/12/2020

HL:22/01/2021

51

Thông tư 32/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị

BH:14/12/2020

HL:29/01/2021

 

BỘ LUẬT

1

Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 45/2019/QH14

BH:20/11/2019

HL:01/01/2021

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.089