Tìm kiếm tin tức
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã
Ngày cập nhật 26/04/2023

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 Công bố danh mục 15 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã; 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Cụ thể như sau:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HỘ TỊCH THỰC HIỆN TẠI CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU HỘ TỊCH ĐIỆN TỬ: Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN: Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ; Thủ tục đãng ký khai sinh kết hợp ðãng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài; Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch); Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài; Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ: Thủ tục đăng ký khai sinh; Thủ tục đăng ký kết hôn; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; Thủ tục đăng ký khai tử; Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động; Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động; Thủ tục đăng ký khai tử lưu động; Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới ; Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới; Thủ tục đăng ký giám hộ; Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ; Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch; Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; Thủ tục đăng ký lại khai sinh; Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; Thủ tục đăng ký lại kết hôn; Thủ tục đăng ký lại khai tử.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Mạnh, Công chức Văn phòng - Thống kê
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 883.543
Truy cập hiện tại 630