Tìm kiếm tin tức
Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021
Ngày cập nhật 21/07/2020

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và tuyển sinh năm 2020 triển khai nghiêm túc, trung thực, công bằng, an toàn, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, ngày 16/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chung về Kỳ thi và những nhiệm vụ cụ thể sau:

a) Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh Thừa Thiên Huế; chủ trì, phi hp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021; kiểm soát chặt chẽ mọi khâu, mọi bước công việc trong quá trình tổ chức thi, tuyệt đối không để xảy ra gian lận trong kỳ thi. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra gian lận trong thi cử, vi phạm Quy chế thi gây bức xúc trong xã hội;

b) Ban hành các văn bản hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức Kỳ thi; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, quán triệt đầy đủ Quy chế thi tốt nghiệp trung học phố thông đến 100% cán bộ, giáo viên và học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 12 nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các quy định, thông tin cần thiết về Kỳ thi; giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

c) Sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung đảm bảo thống nhất, thuận lợi trong quá trình tổ chức các Kỳ thi; đảm bảo tuyệt đối an toàn, trung thực.

d) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường việc tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các đơn vị có học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phù hợp với thực tế của địa phương; phân loại, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu, học sinh con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số.

đ) Thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021Phân tích, đánh giá kết quả, chất lượng công tác tổ chức các kỳ thi của tỉnh, bao gồm cả đối chiếu, so sánh với kết quả tuyển sinh đầu cấp và kết quả học tập năm lớp 12 đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập năm lớp 9 đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT để điều chỉnh hoạt động dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tại tỉnh và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kỳ thi bao gồm: đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi và phúc khảo bài thi; phân tích dữ liệu về kết quả thi và kết quả học tập của học sinh của địa phương; xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, quy định pháp luật và đạt chất lượng cao nhất.

g) Chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn tổ chức nghiệp vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi, thanh tra thi cho các lực lượng tham gia tổ chức Kỳ thi; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu nội dung Kỳ thi, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật khi làm nhiệm vụ; quy định cụ thể, chặt chẽ các quy trình thực hiện nghiệp vụ tổ chức thi, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức thi.

h) Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức Kỳ thi; bố trí Điểm thi của Hội đồng thi hợp lý, khoa học, tạo thuận lợi nhiều nhất cho việc dự thi của thí sinh.

i) Phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người nhà thí sinh ở các Điểm thi đặt xa trung tâm, học sinh đi lại khó khăn; bảo đảm các quy định phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối tại các Điểm thi. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt không để thí sinh phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hoặc đi lại khó khăn.

k) Tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu của Kỳ thi bảo đảm Kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan, đúng quy định pháp luật; ngăn chặn hiệu quả, không được để xảy ra gian lận, tiêu cực, vi phạm Quy chế, quy định pháp luật.

l) Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông để tun truyền chính xác, kịp thời về kỳ thi.

2. Thanh tra tỉnh

 Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các khâu tổ chức kỳ thi tại địa phương, đảm bảo trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

3. Sở Tài chính

Đảm bảo kinh phí và hướng dẫn thực hiện các chế độ tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc; đặc biệt trong một số công việc như sau:

a) Thực hiện các phương án bảo vệ, cách ly triệt để những thành viên tham gia sao in đề thi các Kỳ thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an;

b) Thực hiện công việc bảo vệ và đảm bảo an toàn tuyệt đối quá trình chuyển giao đề thi từ địa điểm in sao đến các Điểm thi; bài thi từ các Điểm thi đến địa điểm chấm thi;

c) Bảo đảm an ninh trật tự tại Điểm thi (cả bên trong và bên ngoài Điểm thi), có biện pháp quản lý phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về khu vực thi;

d) Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông để đảm bảo trật tự, giao thông trong thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

e) Phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhng hiện tượng tiêu cực, những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến quá trình chỉ đạo, tổ chức các Kỳ thi;

g) Đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các địa điểm có tổ chức hoạt động thi.

5. Sở Y tế

a) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc phân công cán bộ, nhân viên y tế đến tại các điểm thi để chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong quá trình thi. Tham gia cùng với Điểm thi giải quyết kịp thời, đúng quchế những tình hung như: dịch bệnh, tai nạn, m đau đột xuất... có liên quan đến quyền lợi học sinh;

b) Phối hợp với các ngành chức năng và cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trong những ngày diễn ra thi.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chỉ đạo thực hiện các chế độ ưu tiên về thông tin liên lạc từ các điểm coi thi, chấm thi, điểm in sao đề đến Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và từ Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời những quy định về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và tuyn sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

c) Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các trường hợp sử dụng công nghệ cao phục vụ mục đích gian lận trong thi cử (nếu có).

7. Bưu điện tỉnh, Viễn thông Thừa Thiên Huế

a) Có kế hoạch đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho các máy điện thoại, máy Fax, đường truyền phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh năm học 2020-2021 theo đúng Quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo bí mật, an toàn đề thi trong quá trình vận chuyển.

b) Đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng thời gian trong chuyển, phát tài liệu, bưu kiện về thi giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban coi thi, chấm thi trên địa bàn tỉnh.

8. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình

Tăng cường thời lượng phát sóng, mở thêm chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền, thông tin kịp thời về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

9. Điện lực Thừa Thiên Huế

Đảm bảo cung ứng điện theo kế hoạch tổ chức các Kỳ thi đã được phê duyệt, đặc biệt là trong quá trình in sao đề, tổ chức coi, chấm và xử lý kết quả thi.

10. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Phối hợp các huyện, thành, thị đoàn xây dựng phương án tuyên truyền, tổ chức triển khai chỉ đạo các chương trình hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tham gia hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông; hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về đi lại, ăn, ở, sinh hoạt tại các Điểm thi xa trung tâm, học sinh đi lại khó khăn. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

a) Phối hợp với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ngành liên quan có phương án và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để tổ chức tốt các kỳ thi  tốt nghiệp THPT và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

b) Chỉ đạo UBND xã, phường và các ngành hữu quan ở địa phương phối hợp tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an toàn tại địa phương có tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

c) Đẩy mạnh đợt cao điểm về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, chính quyền các cấp, phụ huynh và học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT; chỉ đạo các cấp ở địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi giúp các em học sinh có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn được ôn tập, tham gia thi đạt kết quả tốt;

d) Tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa và thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai có đủ điều kiện tham dự Kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 809.362
Truy cập hiện tại 1.076