Tìm kiếm tin tức
CHỈ THỊ: Về việc đẩy mạnh Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn xã Phong Hải
Ngày cập nhật 14/09/2017

Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng, là giải pháp ưu tiên hàng đầu trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng được công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã, công tác cải cách hành chính xã Phong Hải đã đạt được một số kết quả nhất định trên các lĩnh vực như: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của xã trong trong giai đoạn 2011-2015 vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới toàn diện theo tinh thần và mục tiêu chung mà Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra, cụ thể: một số cán bộ, công chức chưa thực sự quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; chưa xác định được nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện nhằm đạt mục tiêu cải cách hành chính của giai đoạn; cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính chưa được duy trì thực hiện đúng quy định tại các cơ quan hành chính cấp xã; việc đánh giá tác động, cập nhật, rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011-2015, nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém và đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước của xã giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ thị:

1. Các ban ngành, đoàn thể, cán bộ công chức, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của xã giai đoạn 2016 - 2020; đảm bảo chất lượng của kế hoạch cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị, xác định rõ kết quả cụ thể phải đạt được, những nhiệm vụ phải thực hiện gắn với trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị thực hiện và bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định của tỉnh và huyện.

Kết quả cải cách hành chính hàng năm là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đánh giá tác động, cập nhật, niêm yết và công khai thủ tục hành chính ở tất cả các ngành, lĩnh vực theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh và huyện.

3. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính.

4. Tập trung đổi mới lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết những công việc liên quan đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, người dân, doanh nghiệp.

5. xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, có tính chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như các hoạt động của cơ quan hành chính; sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng đã được triển khai tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường trao đổi thông tin, gửi nhận văn bản của cơ quan hành chính nhà nước qua mạng điện tử; khai thác hiệu quả Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

7. Văn phòng UBND xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể:

a) Kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã.

b) Triển khai các giải pháp cụ thể, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính của tỉnh hàng năm trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo Bộ chỉ số cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ.

8. Giao tư pháp phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; rà soát chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn xã đầy đủ, kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc công khai, thực hiện và giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước của xã.

9. Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước hằng năm.

10. Phối hợp các cơ quan cấp trên liên quan thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức.

11. Ban ngân sách tham mưu giúp Ủy ban nhân dân xã trong việc bảo đảm bố trí kinh phí để triển khai công tác cải cách hành chính của xã hằng năm.

Giao Văn phòng UBND xã theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và hàng năm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã về tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Văn Phòng HĐND & UBND xã

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 766.365
Truy cập hiện tại 4