Tìm kiếm tin tức
THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 08/02/2020

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của UBND xã, UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2020 tại Trụ sở UBND xã và nhà văn hóa Cộng đồng các thôn(cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm).

UBND xã yêu cầu Ban tiếp công dân xã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2016 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về tiếp công dân; Ban tiếp dân chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ tốt các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã.

Công chức Văn phòng - Thống kê xã thông báo trên Trang thông tin điện tử xã và hệ thống Đài truyền thanh xã để cán bộ và nhân dân biết.

Công chức Văn phòng – Thống kê có trách nhiệm bố trí buổi tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã để thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp công dân theo lịch tiếp dân định kỳ thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào ngày khác trong tuần hoặc tuần kế tiếp./.

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 05/TB-UBND ngày 15/01/2020)

 

NGÀY TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

16/01/2020

Đ/c Hoàng Văn Sửu- Chủ tịch UBND xã

Hội trường UBND xã

21/01/2020

Đ/c  Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã

Hội trường UBND xã

07/02/2020

 

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng - Phó Chủ tịch UBND xã

Hội trường UBND xã

20/02/2020

Đ/c Hoàng Văn Sửu- Chủ tịch UBND xã

Nhà Văn hóa thôn Hải Thế

06/3/2020

Đ/c  Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã

Nhà Văn hóa thôn Hải Thành

19/3/2020

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng - Phó Chủ tịch UBND xã

Hội trường UBND xã

03/04/2020

Đ/c Hoàng Văn Sửu- Chủ tịch UBND xã

Nhà Văn hóa thôn Hải Nhuận

17/04/2020

Đ/c  Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã

Hội trường UBND xã

 

07/05/2020

 

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng - Phó Chủ tịch UBND xã

Nhà Văn hóa thôn Hải Phú

21/05/2020

Đ/c Hoàng Văn Sửu- Chủ tịch UBND xã

Hội trường UBND xã

04/06/2020

 

Đ/c  Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã

Nhà Văn hóa thôn Hải Đông

19/06/2020

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng - Phó Chủ tịch UBND xã

Hội trường UBND xã

                                   UBND XÃ PHONG HẢI

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 58