Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp công dân định kỳ của UBND xã 6 tháng cuối năm 2019
Ngày cập nhật 27/06/2019

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của UBND xã, UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 6 tháng cuối năm 2019 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân xã và địa bàn các thôn trong xã (cụ thể xem Lịch tiếp công dân đính kèm).
UBND xã yêu cầu Ban Tiếp Công dân xã, các cán bộ, công chức, trưởng các thôn trên địa bàn xã thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2016 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về tiếp công dân; cử lãnh đạo, cán bộ, công chức, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phục vụ tốt các buổi tiếp công dân; thông báo rộng rãi cho cán bộ, nhân dân biết thời gian, địa điểm tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã. 
Công chức Văn phòng – Thống kê, Văn hóa – Thông tin xã thông báo trên Trang thông tin điện tử xã và hệ thống Đài truyền thanh xã để cán bộ và nhân dân biết.
Công chức Văn phòng – Thống kê có trách nhiệm bố trí buổi tiếp công dân định kỳ vào lịch công tác hàng tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã để thực hiện. Trường hợp vì lý do đột xuất không thực hiện được buổi tiếp công dân theo lịch tiếp dân định kỳ thì phải thông báo kịp thời cho cán bộ, nhân dân biết và bố trí lại buổi tiếp công dân vào ngày khác trong tuần hoặc tuần kế tiếp./.
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
 
(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /6/2019)

 

NGÀY TIẾP

 

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

05/7/2019

 

 

Đ/c Hoàng Văn Sửu - Chủ tịch UBND xã

 

Hội trường

 UBND xã

25/7/2019

Đ/c  Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã

Nhà VH

 thôn Hải Đông

09/8/2019

 

Đ/c Hoàng Văn Sửu - Chủ tịch UBND xã

Hội trường

 UBND xã

22/8/2019

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng - Phó Chủ tịch UBND xã

Nhà VH

thôn Hải Thế

06/9/2019

Đ/c Nguyễn Văn  Dũng- Phó Chủ tịch UBND xã

Nhà VH

thôn Hải Phú

18/9/2019

Đ/c Hoàng Văn Sửu- Chủ tịch UBND xã

 

Hội trường

UBND xã

03/10/2019

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng - Phó Chủ tịch UBND xã

Nhà VH

thôn Hải Nhuận

18/10/2019

Hoàng Văn Sửu, Chủ tịch UBND xã

Tiếp dân cùng đồng chí Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện

Hội trường

UBND xã 

07/11/2019

 

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã

 

Nhà VH

 thôn Hải Thành

21/11/2019

Đ/c Nguyễn Trọng Tưởng – Phó Chủ tịch UBND xã

Hội trường

 UBND xã

05/12/2019

 

Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã

Hội trường

UBND xã

20/12/2019

Đ/c Hoàng Văn Sửu- Chủ tịch UBND xã

Hội trường

UBND xã

 

 

Văn Phòng HĐND - UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 771.113
Truy cập hiện tại 54