Tìm kiếm tin tức
Lịch tiếp dân của Lãnh đạo UBND
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của UBND xã. UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 6...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và quy chế làm việc của UBND xã, UBND xã thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã 6...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 793.968
Truy cập hiện tại 128